Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово откри процедура чрез Публична покана с предмет Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики по обособени позиции

 

18-02-2014

Община Брацигово открива процедура чрез Публична покана с предмет

Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики по обособени позиции:

Обособена позиция 1:Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”.

Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината”

Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ/ възобновяеми енергийни източници/”

Обособена позиция 4: „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.

 по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Документация за участие може да намерите тук. 

Публична покана номер 9025902. 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик