Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.54, по регулационния план на с.Бяга

 

13-02-2020
 ДО

АСЕН  НИКОЛАЕВ  АТАНАСОВ - гр.Пловдив, бул. "Свобода" № 1, ет.7, ап.13

Н - ЦИ ВЕРГИНЯ  НЕДЕЛЧЕВА  НАЛБАНТОВА

СИЛВАНА НИКОЛОВА НАЛБАНТОВА - гр.София, ул. "Асен Разцветников" № 7А, ап.47

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за част от  кв.54, по регулационния план на с.Бяга, с което за сметката на УПИ I-573 се обособяват два самостоятелни УПИ - УПИ I-573 и УПИ XI-573, по искане на Асен Николаев Атанасов и Силвана Николова Налбантова.

          Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик