Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ за е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.45

 

09-03-2020

ДО

НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  ДРАГИНОВ - гр.София,  Ж.К. "Бъгстон" №36, вх.В, ет.3, ап.54  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-76/05.02.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.45, УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги; УПИ XII-За Баня и УПИ XIII-Горско стопанство по регулационния план на гр.Брацигово, като УПИ XIII-Горско стопанство се заличава, границите на УПИ XII-За Баня се изменят и се предвижда присъединяване на имоти с идентификатори 06207.503.175; 06207.503.176 и 06207.503.319 към УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги. Всички имоти попадащи в регулационните граници на УПИ XIV-1468 За Търговия и услуги са собственост на възложителя Йордан Георгиев Паунов.  

          Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик