Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Нерзето“ ПИ с идентификатор 06207.5.27 по Кадастрална Карта на гр.Брацигово.

 

07-06-2021
ДО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ  - гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.5.27 , УПИ II-27"За жилищно строителство" /

 

КАЛИН ИВАНОВ НЕНОВСКИ -  гр.Брацигово-4579,  /за имот с идентификатор

06207.5.33, УПИ I-33"За жилищно строителство" /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Нерзето" ПИ с идентификатор 06207.5.27 по Кадастрална Карта на гр.Брацигово. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 06207.5.27 се обособява  УПИ II-27 „ За жилищно строителство „ и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от Георги Димитров Златанов.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик