Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

16-07-2021г. Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. за част от кв.3, УПИ ХХI- 1472 по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатор 06207.503.14 по КККР на гр.Брацигово.

 

16-07-2021

ДО

ТОДОР АТАНАСОВ СЛАВОВ  - с.Розово,  /за имот с идентификатор 06207.503.14 /

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ПАПАЗОВ - гр.Брацигово,  /за имот с идентификатор 06207.503.13 /

Н-ЦИ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ -  /за имот с идентификатор 06207.503.11 /

Н-ЦИ МИХАИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ -  /за имот с идентификатор 06207.503.15 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв.3, УПИ ХХI- 1472  по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатор  06207.503.14 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. С плана за регулация се предвижда Регулационните линии се преместват по имотните, както е и владеенето на собственика по документ за собственост на УПИ ХХI-1472 в кв.3 по регулационния план на гр.Брацигово.      Изменението е по искане от  Тодор Атанасов Славов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик