Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв. за част от кв.19, УПИ ХХVI- 301 и УПИ XXVII-305 по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатори 06207.501.210 и 06207.501.209 по КККР на гр.Брацигово.

 

19-07-2021

ДО

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЦАПКОВ  - гр.Брацигово, /за имоти с идентификатори  06207.501.210; 06207.501.209;06207.501.208 /

ИВАНКА НИКОЛОВА МАРКОВА - гр.Пловдив,  /за имот с идентификатор 06207.501.210 /

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ- гр.Пазарджик, /за имот с идентификатор 06207.501.190 /

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДОНОВ- гр.Брацигово,  /за имот с идентификатор 06207.501.186 /

ТОДОР ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ  - гр.Брацигово,  /за имот с идентификатор 06207.501.185 /

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ - гр.Пазарджик, /за имот с идентификатор 06207.501.185 /

ИВАН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ- гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.185 /

НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА- гр.Смолян , /за имот с идентификатор 06207.501.211 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР  за част от кв.19, УПИ ХХVI- 301 и УПИ XXVII-305  по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващи имоти с идентификатори  06207.501.210 и 06207.501.209 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово.Обхватът на разработката е изцяло в границите на УПИ ХХVI- 301 и  УПИ XXVII-305 в кв.19 по Регулационния план на гр.Брацигово и не засяга нито един от съседните имоти. Изменението е по искане от  Васил Георгиев Цапков.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик