Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-511/20.07.2021г. на Кмета на община Брацигово за одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Перето“ ПИ с идентификатор 07586.212.7 по Кадастрална Карта и Кадастрални регистри на с.Бяга.

 

20-07-2021

до

Н-ЦИ БЛАГОЯ ЛАМБОВ ТАШЕВ  -/ за имот с идентификатор 07586.212.6 , местност »Перето»

СЛАВКА   БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА- с.Козарско-4584

 ВЕНЕТА ИЛИЕВА ЦУРЕВА- гр.Батак-4580

 НИКОЛИНА ИЛИЕВА ГЕНОВА- с.Граф Игнатиево-4198

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА- с.Бяга-4587

МИЛКА СТОЯНОВА ТАЧЕВА- с.Бяга-4587

ШЕНКА СТОЯНОВА ЧАПАРОВА- гр.Пещера-4550

ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ- гр.Пазарджик-4400

СТОЙЧО ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ -с.Бяга-4587

ДИЛЯН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ-с.Бяга-4587

ТАНЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА -с.Бяга-4587

ПЕНКА БЛАГОЕВА ЛАЗАРОВА- гр.София-1000

ИВАН БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ - гр.Пещера-4550

 МАРИЙКА ИВАНОВА МАРИЙЧЕНА -  /за имот с идентификатор 07586.212.9, местност »Перето» 

Н-ЦИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ - /за имот с идентификатор 07586.212.8, местност »Перето»  /

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА ХАДЖИЙСКА- с.Брестник-4107

НЕВЕНА ИЛИЕВА БЕЛЧЕВА- гр.Казанлък-6100

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА- с.Браниполе-4109

ТАНЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА- с.Браниполе-4109

ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ- с.Браниполе-4109

НЕВЕНА ТРОЯНОВА ВЛАЙКОВА- с.Бяга-4587

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че със Заповед №РД-511/20.07.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от местност „Перето" ПИ с идентификатор 07586.212.7 по Кадастрална Карта и Кадастрални регистри на с.Бяга, общ.Брацигово. С плана за регулация за ПИ с идентификатор 07585.212.7 се предвижда смяна на предназначението на този имот и обособяване на УПИ I-За гробищен парк. Изменението е по искане от Община Брацигово.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик