Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв.111, УПИ ХII по регулационния план на гр.Брацигово. Съставляващ имот с идентификатор 06207.501.664 по КККР на гр.Брацигово.

 

27-08-2021

ДО

КОСТАДИН НАЙДЕНОВ ЛЕНГЕРОВ  - гр.Пещера , /за имот с идентификатор 06207.501.664 /

АТАНАС АНГЕЛОВ КАРНАЛОВ - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.665 /

ВАСИЛ ТОДОРОВ МАРИНОВ-  /за имот с идентификатор 06207.501.666 /

АТАНАС ТОДОРОВ МАРИНОВ-  /за имот с идентификатор 06207.501.666 /

КРЪСТЬО  ДИМИТРОВ КАРНАЛОВ- / за сграда в имот с идентификатор 06207.501.671/

СТЕФАН ДИМИТРОВ КАРНАЛОВ - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.671 /

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.2227 /

НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ДОКТОРКИ  - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.663 /

БОРЯНА ВАСИЛЕВА САТМЕХ - гр.Брацигово, /за сграда в имот с идентификатор 06207.501.663 /

ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ - гр.Брацигово, /за сграда в имот с идентификатор 06207.501.663 /

СОНЯ ПЕТРОВА МИШЕВА - гр.Брацигово,  /за имот с идентификатор 06207.501.667 /

МИЛУШ СТОЯНОВ КЪРПАЧЕВ - гр.Брацигово,/за имот с идентификатор 06207.501.667 /

Н-ЦИ СТОЯН МИЛУШЕВ КЪРПАЧЕВ - /за имот с идентификатор 06207.501.667 /

ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ - гр.Брацигово, /за имот с идентификатор 06207.501.667 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР  за част от кв.111,УПИ ХII по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор  06207.501.664 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. С плана за регулация се предвижда  регулационните линии да се преместят по имотните, с устройствена зона „Жм". Новообразувания УПИ приема актуалния номер на имот от КККР и става УПИ XII-664 в кв.111 по регулационния план на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Костадин Найденов Ленгеров.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик