Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за част от кв.68, УПИ IV- 927 и УПИ V-928 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващи имоти с идентификатори 06207.502.1067 и 06207.502.1068 по КККР на гр.Брацигово.

 

27-08-2021

ДО

АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ  - гр.Брацигово-4579,  /за имоти с идентификатори  06207.502.1068 ; 06207.502.1067; 06207.502.1124 /

КОСТАДИН СЛАВОВ МЪРВАКОВ - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.502.1066 /

«УНИВЕРСАЛ» ЕООД с едноличен собственик и управител ИВАН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ- гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.502.1069 /

Н-ЦИ ИВАН АТАНАСОВ ЗАРАЛИЕВ- /за имот с идентификатор 06207.502.1124 /

Н-ЦИ КРЪСТИНА ИВАНОВА САВОВА -/за имот с идентификатор 06207.502.1124 /

ЕЛЕНА ДОНЧЕВА БОЖИНКОВА - гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.502.1124 /

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА- гр.София-1000, /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

КАТЯ ЦВЕТАНОВА ЙОТОВА- гр.София-1000, /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА - гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.502.1124 /

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ и РУП  за част от кв.68, УПИ IV- 927 и УПИ V-928 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващи имоти с идентификатори 06207.502.1067 и 06207.502.1068 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от  Ангел Иванов Пашкулев.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик