Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-594/01.09.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП – ПРЗ за част от местност „Нерзето“ ПИ с идентификатор 06207.5.27 по Кадастрална Карта на гр.Брацигово

 

08-09-2021

КАЛИН ИВАНОВ НЕНОВСКИ -  гр.Брацигово-4579,  ул." Поп Сокол" № 25 /за имот с идентификатор 06207.5.33 , УПИ I-33"За жилищно строителство" /

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че със Заповед № РД-594/01.09.2021г.  на Кмета на Община Брацигово е одобрен   ПУП - ПРЗ  за част от местност „Нерзето" ПИ с идентификатор 06207.5.27 по Кадастрална Карта на гр.Брацигово. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 06207.5.27 се обособява УПИ II-27 „За жилищно строителство" и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от Георги Димитров Златанов.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик