Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Широкото ливаде“ ПИ с идентификатор 61220.18.732 по Кадастрална Карта на с.Равногор.

 

17-09-2021

ДО

„ЮКИ 108 ЕООД" с управител и представляващ Стоян Николов Бенчев - гр.Пловдив, бул."Дунав" № 66 /за имот с идентификатор 61220.18.732 /

МИГЛЕВА СТЕФАНОВА КРЪСТАНОВА - с.Храбрино,  ул." 9-та" № 16 /за имот с идентификатор 61220.18.731 /

СОНЯ ДАНАИЛОВА ДЕЛИПАВЛОВА- гр.Пловдив, р-н Западен , ул."Драма " № 10, /за имот с идентификатор 61220.18.731 /

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДЕЛИПАВЛОВА - гр.Пловдив,ж.к."Тракия"№161,вх.Б,ет.1,ап.1  / за имот с идентификатор 61220.18.731/

ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ДЕЛИПАВЛОВ- гр.Пловдив,ж.к."Тракия"№161,вх.Б,ет.1,ап.1  / за имот с идентификатор 61220.18.731/

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДЕЛИПАВЛОВА - гр.Пловдив, р-н Западен , ул."Драма " № 10, /за имот с идентификатор 61220.18.731 /

Н-ЦИ МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА ДЕЛИПАВЛОВА- / за имот 61220.18.731 /

Н-ЦИ АНГЕЛ АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ- / за имот 61220.18.333/

Н-ЦИ ЙОРДАН ГЪЛЕВ ХАРИЗАНОВ -/ за имот 61220.18.358/

ДИМИТЪР ГЪЛЕВ ХАРИЗАНОВ-/за имот 61220.18.358/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Широкото ливаде" ПИ с  идентификатор 61220.18.732 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.18.732 се обособява  УПИ I- 732 „ За жилищно строителство „ и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от „ ЮКИ 108 " ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик