Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв.118, УПИ ХХII по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.657 по КККР на гр.Брацигово

 

20-09-2021

ДО

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БАНКОВ - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.501.657 /

СТЕФАНА АНГЕЛОВА КЪНЕВА - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.501.657 /

Н-ЦИ КРЪСТЬО ЙОРДАНОВ КАЗАКОВ- /за имот с идентификатор 06207.501.656 /

Н-ЦИ АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ МАНЧЕВ -/за имот с идентификатор 06207.501.636 /

НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ МАНЧЕВ- гр.Пловдив, /за имот с идентификатор 06207.501.636/

 

Н-ЦИ ИВАН ТОДОРОВ ИГНАТОВ - /за имот с идентификатор 06207.501.635 /

ЙОТО ПЕТКОВ ЦОЧЕВ- гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.501.658/

Н-ЦИ КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ТИЛИШКА- гр.Пловдив, /за имот с идентификатор 06207.501.658/

МИХАЙЛ АТАНАСОВ ЛИПОЕВ - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.501.634 /

РУМЯНА АТАНАСОВА СТАНЧЕВА - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.501.634 /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.118, УПИ ХХII по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.657 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Димитър Ангелов Банков и Стефана Ангелова Кънева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик