Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.82, УПИ Х-698 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.502.1491 по КККР на гр.Брацигово.

 

20-09-2021

ДО

ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА КОСТОВА - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.502.1491 /

ХАНКО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ - гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.502.1491 /

АТАНАС РАНГЕЛОВ ПАПАЗОВ- гр.Стамболийски-4210,  /за имот с идентификатор 06207.502.1486 /

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ТОДОВИЧИН- гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.502.1489/

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОВИЧИН - гр.Брацигово-4579, /за имот с идентификатор 06207.502.1489 /

ИВАН ЛУКАНОВ ГОРАНОВ - гр.Пловдив-4000,  /за имот с идентификатор 06207.502.1484/

Н-ЦИ СТОЯН АНГЕЛОВ ФИЛЕВ- /за имот с идентификатор 06207.502.1450 /

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.82, УПИ Х-698 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.502.1491 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Вероника Стефанова Костова и Ханко Симеонов Йорданов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

          Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик