Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-694/22.10.2021г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

22-10-2021

З А П О В Е Д:

№ РД-694/22.10.2021г. 

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

от протокол № 8/18.08.2021г. на ОбЕСУТ

      Да се изработи ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 20А, УПИ ХIII-Складова база, бензиностанция, УПИ ХII-Складова база и УПИ ХIV-Производствена дейност и администрация по РП на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


КМЕТ:........./п/...............

                          /Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик