Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-693/22.10.2021г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

22-10-2021

З А П О В Е Д:

№ РД-693/22.10.2021г. 

На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VII

от протокол № 10/20.10.2021г. на ОбЕСУТ

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 11, УПИ I-73 по РП на с.Жребичко, общ.Брацигово /имот с идентификатор 29522.501.36 по КККР на с.Жребичко, общ.Брацигово/, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни. ПУП-ПРЗ да бъде съгласуван с НИНКН.


КМЕТ:........./п/...............

                          /Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик