Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за заповед № РД-717/29.10.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХII по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.664 по КККР на гр.Брацигово

 

11-11-2021

АТАНАСКА СТОЯНОВА СИРАКОВА - с. Триводици /за имот с идентификатор 06207.501.667/ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Съобщаваме  Ви, че със Заповед №РД-717/29.10.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПР  за част от кв.111,УПИ ХII по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор  06207.501.664 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. С плана за регулация се предвижда  регулационните граници да се преместят по имотните, с устройствена зона „Жм". Новообразувания УПИ приема актуалния номер на имот от КККР и става УПИ XII-664 в кв.111 по регулационния план на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Костадин Найденов Ленгеров.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик