Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-735/03.11.2021г. за част от кв. 118

 

02-12-2021

ДО

АЛБЕНА ЙОТОВА ХРИСТОВА - гр.Казанлък-6100 /за имот с идентификатор 06207.501.658/

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-735/03.11.2021г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.118, УПИ ХХII по регулационния план на гр. Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.657 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Брацигово. Изменението е по искане от Димитър Ангелов Банков и Стефана Ангелова Кънева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая №5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик