Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-199/14.04.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

14-04-2022

Заповед №РД-199/14.04.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

З А П О В Е Д:

№ РД-199/14.04.2022г.

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение ХVII

от протокол № 3/23.03.2022г. на ОбЕСУТ  

          

Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.90, VI-838 VII-838 и  УПИ III-837  по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

 

 

КМЕТ:........./п/...............

                          /Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик