Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД -227/ 04.05.2022г на Кмета на община Брацигово е одобрен изменение на ПУП-ПЗ за част от кв.4, УПИ VII-18 и УПИ VI-22 по плана на с. Розово

 

19-05-2022

До:

Георги Ангелов Бъклев          -  с. Розово ул. „Осма" № 20

Василка Кирилова Бъклева    - гр. Пловдив ул. „Булаир" №15в Б ет.2 ап. 4

Николай Златков Николов     - гр. Пловдив ул. „Булаир" № 15  Б ет. 2 ап. 4

Весела Вълкова Иванова        - гр. Пловдив бул. „Дунав" № 22  ет. 7 ап. 25

Тодорка Вълкова Петрова     - гр. Пловдив ул. „Менделеев" № 4 2т. 6 ап.29 Митка Иванова Стойчева  -гр. Брацигово  ул. „Данаил Юруков"№11  Мария Стоянова Кирилова  - гр. Велинград ул. „Стойо Калпазанов" №14 Златко Димитров Гурков        - гр. Велинград ул. „Стойо Калпазанов" № 14 Красимира Кръстева Даскалова - с. Розово ул. „ Втора" № 17

Надежда Михайлова Златанова -  гр. Серпухов  Московска област

Стоян Веселинов Бъклев          -  с. Розово ул. „ Девета" № 7

Ваня Веселинова Бъклева        -  с. Розово ул. „ Девета" № 7     

Община Брацигово                   -  гр. Брацигово  ул. „ Атанас Кабов"  № 6 А

      

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

    Съобщаваме Ви, че със заповед № РД -227/ 04.05.2022г на Кмета на община Брацигово е одобрен  изменение на ПУП-ПЗ за част от кв.4, УПИ VII-18 и УПИ VI-22 по плана на с. Розово, Община Брацигово с който  за същите УПИ се предвижда свободно основно застрояване  с височина до 10 м и е сключено допълващо застрояване между тях с височина до 3.6 м, Пзастр<60%,  Кинт< 1.2 и Позел>40%  по означенията върху приложената скица проект.

      Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик в  14-дневен срок от  нейното съобщение чрез Община Брацигово на основание чл.215, ал.1 и ал. 4от ЗУТ.

    

 

Съгласувал:

 

Кмет на с. Розово..................                                                                    

                             / Й. Петкова/

Изготвил:.............................

              /Гл. спец. АТОН: Д. Петрова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик