Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 29522.501.645 по КККР на гр. Брацигово

 

23-05-2022

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОНЕВА МУШЕН  - гр.Пловдив-4000 /за имот с идентификатор 06207.501.649/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ за част от кв.118, УПИ II по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.645 по Кадастрална карта и  Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от  Eлена Илиева Гемиева и Христо Стойчев Василев.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик