Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед № РД-241/10.05.2022г. за част от кв. 36 А по РП на с.Бяга

 

23-05-2022

ПЕНКА КИРИЛОВА МИЧЕВА - гр. Пазарджик / за УПИ ХVI-419,кв.36а/

КРЪСТЬО ВЛАДИМИРОВ МИЧЕВ - гр.Пазарджик /за УПИ ХVII-416,кв.36а/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че е издадена заповед № РД-241/10.05.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв. 36 а, УПИ XVII-416 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, с който се променя отреждането на горецитирания УПИ и става УПИ XVII-416-За търговия, услуги и жилищно строителство. Изменението е по искане от Атанас Георгиев Кънев.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик