Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед РД-342/ 08.07.2022 год. е одобрен ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 62973.580.23, местност „ Над селото“ по КККР на с. Розово

 

28-07-2022

До

Община Брацигово  -  гр. Брацигово,  ул. „ Атанас Кабов" № 6А

 Севделин Медев Тинчев    - гр. Куклен ул. „Славянска" №70

„ОГТО ТРЕЙДИНГ" ЕООД  - гр София  ул. „Персенк" №20, вх. А, ет. 2,ап 4

Н-ци на Петър Димитров Димитров:

Живка Петрова Арнаудова  - с Розово ул. „ Осма"  № 21

Надежда Петрова Бъклева  -  гр. Пещера ул. „Проф. Янко Тодоров" № 10

Райна Димитрова Казиска  - гр. Пловдив бул. „Васил Априлов" №100, ет.6, ап35

Иван Димитров Димитров  - гр. Пловдив ул."Георги Комитата" № 15, ет.6

Петър Запрянов Димитров - с. Розово ул. „Деветнадесета" № 5

Георги Йорданов Паликаров - с. Розово ул. Петнадесета № 23


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

      Съобщаваме Ви, че със заповед РД-342/ 08.07.2022 год. е одобрен  ПУП-ПРЗ за  имот с идентификатор 62973.580.23, местност „ Над селото" по КККР  на с. Розово, общ. Брацигово, с който за сметка на имота се обособява УПИ XIII - 23- За търговия, услуги, производствена и складова дейност и ФЕЦ" и за него се ситуира свободностоящо  застрояване с Пзастр< 80%,  Кинт< 2.5 и Позел >20% по означенията върху приложената скица - проект.

 

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез Община Брацигово на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 


 

Гл. спец. АТОН:___________/Д. Петрова/

 

 

К М Е Т:___________ /Й. Петкова/ 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик