Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-292/14.06.2022г. е одобрено изменение на ПУП- ПРЗ за част от кв.40, УПИ VI-383 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово

 

01-08-2022

ДО

АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ ДЖОНЕВ - гр.Пловдив, ул. „Разслатица" №12

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-292/14.06.2022г. е одобрено изменение на  ПУП- ПРЗ за част от кв.40, УПИ VI-383 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който се променя отреждането на горецитирания УПИ и става УПИ VI - 383 За ЖС, търговия, услуги и складова дейност. За него се ситуира нискоетажно свободностоящо застрояване с Н≤10м, Пзастр≤60%, Кинт≤ 1.2 и Позел≥40% по означенията  върху  приложената скица-проект.

         Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик