Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-395/01.08.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

01-08-2022

З А П О В Е Д:

№ РД-395/01.08.2021г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение II

от протокол № 2/11.03.2020г. на ОбЕСУТ и

Решение № 441 от Протокол №34/15.04.2022г.

 

на Общински съвет гр.Брацигово

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.120, УПИ XV-ЖСК и магазини, УПИ ХVI- 1779,1790, УПИ ХХ-1779- Трафопост, УПИ ХVII-1790, УПИ ХVIII-1779, ТУ по РП на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.


КМЕТ:........./п/...............

           Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик