Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-325/05.07.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово.

 

10-08-2022

ДО

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, УЛ. „ПРЕСПА" №8,  ЕТ.6, АП.48, ГР.ПЛОВДИВ

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-325/05.07.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово.  

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването чрез Общината до Административен съд.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик