Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв 31 УПИ III-508 по РП на с.Равногор

 

26-09-2022

ДО

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА КУЗМАНОВА - гр.Пловдив-4000 /за УПИ II-504/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор, за който се променя предназначението на имота и става УПИ III-505, Жилищно застрояване, бистро, винарна, хотел, ресторант.  Изменението е по искане от Монолитстрой ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик