Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-449/25.08.2022г за ПУП - ПРЗ за имот 61220.19.721 м.Криви ленища с.Равногор

 

14-11-2022

ДО

ДАНАИЛ БОРИСОВ АНДРЕЕВ - гр.Стамболийски-4210, /имот с идентификатор 61220.18.522/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-632/02.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с който се одобрява изменение ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.721, м. Криви ленища по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с който за имота се обособява УПИ I-721-Жилищно строителство. Изменението е по искане от Смарт Корект ЕООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик