Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-606/18.10.2022г. На основание Констативен акт №4/24.08.2022г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигов

 

24-11-2022

З А П О В Е Д

                               

                                                № РД-606/18.10.2022г.

 

            На основание Констативен акт №4/24.08.2022г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово за строежи: „Гараж" с площ 38 кв. м. , реализиран в УПИ  III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско, собственост на Георги Василев Атанасов с административен адрес: с. Козарско, ул. „33"№36 е установено:

             Георги Василев Атанасов е закупил УПИ III-707, кв. 41 през 2016г. с реализирани гараж в него с площ 38 кв.м.,  находящ се  на  вътрешната регулационна линия с УПИ II-708, кв. 41 по РП на с. Козарско. Строителството е извършено без необходимите строителни книжа (одобрен проект и разрешение за строеж). Гаража е стоманобетонова конструкция. Към момента на съставянето на Констативен акт №4/24.08.2022г. строителството е завършено по данни на собственика на имота преди 1987г. В предвид годината на построяване на гаража Главният архитект на Община Брацигово проучи възможността за прилагане на разпоредбите на § 16 от ПР на ЗУТ. В тази връзка гаража не отговаря на градоустройствените правила и норми за застрояване. В тази насока, когато сградите са разположени на регулационните линии към съседните имоти трябва да ги има в застроителния план. При липса, както е в случая е необходима декларация по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за съгласие между собствениците. В конкретния случай жалбоподателката е собственичка на съседния имот.  

            Констативен акт №4/24.08.2022г. е съставен в отсъствието на собственика на имота. Надлежно е съобщен и връчен на заинтересуваното лице. В 7-дневен срок по акта е постъпило писмено възражение, видно от Констативен протокол от 25.08.2022г. Възражението е разгледано, но не е прието.

           Във връзка с гореизложеното, безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и подлежи на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. 

                      

На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  във връзка с чл. чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

 

                                                  НАРЕЖДАМ:

 

1. Да бъде премахнат незакон строеж:  „Гараж", изграден  в УПИ III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско с административен адрес: с. Козарско, ул. „33"№36, изпълнен в нарушение на чл.148,ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

2. След влизане в сила на заповедта, да бъде отправена покана до Георги Атанасов за доброволно изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж, почистване на терена от строителни отпадъци и възстановяване на терена във вида преди извършване на незаконното строителство.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж и почистване на строителната площадка за сметка на адресата на заповедта, по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

Kонтрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА" при Община Брацигово.   

    Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  -  Пазарджик, чрез Кмета на Община Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик