Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имоти с идентификатор 06207.2.836 и 06207.2.823, м. Просовето по КККР на гр. Брацигово.

 

06-02-2023
ДО

Н-ЦИ КОСТАДИН НИКОЛОВ КОСТОВ - /за имот с идентификатор 06207.2.835/

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПАПАЗОВА - гр.Стамболийски, /за имот с идентификатор 06207.2.835/

ЖИВКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА - гр. София, /за имот с идентификатор 06207.2.835/

ФИДА АД - гр. Брацигово-4579, /за сграда с идентификатор 06207.2.823.1/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.2.836 и 06207.2.823, м. Просовето по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на същите имоти се обособява УПИ III-823,836 - „За складова дейност", м.„ Просовето" по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.  Изменението е по искане от „БАРИ КБК ГРУП" ООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик