Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-119/15.03.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

15-03-2023

З А П О В Е Д:

№ РД-119/15.03.2023г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

от протокол № 3/28.02.2023г. на ОбЕСУТ  

 

 

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 7, УПИ IX-52 и ПИ №53 по плана на с.Розово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик