Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ е приема искане за одобряване и процедиране на ПУП-ПРЗ за част от кв.7, УПИ IХ-52 с. Розово

 

17-05-2023

До:

 

Венцислав Сп. Калънов         -  гр. Пловдив ул. „Свищов" № 5 , ет. 3

Елена Г. Узунова                    -  гр. Бургас ж.к. „Славейков" № 124, ет.4, ап.4

Василка Й. Петкова               -   гр. Велинград ул. „Лермонтов" № 14

Сийка Ст. Петкова                  -  гр. Стара Загора ул. „Младост" № 15 ет.1, ап.1

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

    Съобщаваме Ви, че на основание чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ е приема искане  за одобряване и процедиране  на ПУП-ПРЗ за част от кв.7, УПИ IХ-52 и имот пл.№53,с който за тяхна сметка се обособява УПИ XI-52,53 по плана на с. Розово, Община Брацигово  и за него се предвижда свободностоящо  застрояване с височина до 10м.,  Пзастр<60%,  Кинт< 1.2 и Позел>40%  по означенията върху приложената скица- проект.

      Проекта се намира в Кметство Розово, ул. „Първа" № 32, /тел. 0892224511, 03552/2400  и може да се прегледа от заинтересованите лица.

      Искания и възражения по проекта се правят  в  14-дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

     Съобщението се изготвя по чл. 18А  от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик