Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II- За спорт и СПА –център в кв.131 по РП на гр.Брацигово, / ПИ с идентификатор 06207.503.328 по КККР на гр.Брацигово./

 

19-05-2023
ДО

 ДАФИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА- гр.Пловдив-4000 , /за УПИ I-За озеленяване, физиотерапия, плувен басейн, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово.  /ПИ с идентификатор 06207.503.122 /

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ II -  За спорт и СПА - център в кв.131 по РП на гр.Брацигово, /ПИ с идентификатор 06207.503.328 по КККР на гр.Брацигово/. С проекта  се предвижда се промяна в отреждането за имота: УПИ II-328, За балнео- и СПА комплекс, хотел, ресторант, търговия, услуги, спорт и фотоволтаици.          Изменението е по искане от „ПАВАС" ООД - гр.София представлявана от Васил Панайотов Василев.

       Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

         Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик