Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ V- За СПА –център,физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни,атракционни,забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово, / ПИ с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брациго

 

19-05-2023

ДО

ДАФИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА-гр.Пловдив-4000, /за УПИ I-За озеленяване, физиотерапия, плувен басейн, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово.  /ПИ с идентификатор 06207.503.122 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ V- За СПА - център, физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово, /ПИ с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брацигово/. Предвижда се изместване на регулационните линии на

УПИ V по имотните граници на ПИ с идентификатор 06207.501.115 по КК на гр.Брацигово и свързаната с това промяна на застрояването.        Изменението е по искане от „Алба Терм" ЕООД - гр.Брацигово, представлявана от Ивайло Кънев Папазов.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№6 А, ет.2, стая №5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик