Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-273/23.05.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

23-05-2023

З А П О В Е Д:

№РД-273/23.05.2023г.

 

На основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, Решение II

от протокол №3/28.02.2023 г. на ОбЕСУТ и

Решение № 621 от Протокол №44/31.03.2023г. на Общински съвет гр.Брацигово

 

   Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.7, УПИ II-Спортен терен по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик