Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово

 

11-09-2023
О

ЕООД „РЕАЛ-М" с управител КОСТАДИН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ - гр.Пловдив-4000,  /за УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Равногор./

 

         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

 С проекта се предвижда за сметка на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 да се образуват три урегулирани поземлени имота:

-         нов УПИ I-727, Търговия, с площ 379 кв.м.

-         нов УПИ X-727, Търговия, с площ 489 кв.м.

-         нов УПИ XI-727, Търговия, с площ 622кв.м.

       Изменението е по искане на възложителя Костадин Петров Младенов.

       Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

       Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик