Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.1.1066 по КККР на с.Розово, общ.Брацигово.

 

17-11-2023
ДО

Н-ЦИ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ - /за имот с идентификатор 62973.1.1068/

НЕДИ ПЕТРОВА ГОЧЕВА - гр.Димитровград-6400, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

ФИЛИП ПЕТРОВ ФИЛЕВ - гр.Димитровград-6400, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДУРМУШЛИЙСКА - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с.Розово, с цел прилагане на регулация и застрояване и обособяването на УПИ I-1066 „ За производствена и складова дейност ". През имота преминава 20кV електропровод. Изменението е по искане от Димитър Огнянов Петров и Борис Огнянов Петров чрез пълномощникът им Огнян Димитров Петров.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет.2, стая №5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик