Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

 

17-11-2023
ДО

Н-ЦИ ДИМИТЪР ПЕТРОВ БИЛБИЛЕВ - /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БИЛБИЛЕВ - гр.Стамболийски-4210,

 /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

 

ПЕТЪР ДИМИТРОВ БИЛБИЛЕВ - гр.Пещера-4550 ,

/за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

 С проекта се предвижда за сметка на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 да се образуват три урегулирани поземлени имота:

-         нов УПИ I-727, Търговия, с площ 379 кв.м.

-         нов УПИ X-727, Търговия, с площ 489 кв.м.

-         нов УПИ XI-727, Търговия, с площ 622кв.м.

       Изменението е по искане на възложителя „Реал-М" ЕООД.

          Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

        

        Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик