Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Решение № 23 от Протокол № 3/20.12.2023г на Общински съвет гр.Брацигово

 

26-01-2024

ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

           Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че Решение № 23 от Протокол №3/20.12.2023г. на Общински съвет гр.Брацигово:

1. Разрешава   изработване  на проект за ПУП-ПРЗ на имоти с идентификатори 32888.110.62 и 32888.110.63, м. "Топ Кавак" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово

2. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ на имоти с идентификатори 32888.110.62 и 32888.110.63, м. "Топ Кавак" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик