Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

14-06-2021

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Брацигово за част от кв.111, УПИ ХХХI- Зеленина по РП на гр.Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Зп (терени за градски скверове, градини и озеленяване), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо жилищно застрояване с височина до 10м)

Общият устройствен план се изменя на основание чл. 134, ал. 1, т. 2  от ЗУТ.

С проекта за изменение на ОУП е  на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в сграда на община Брацигово, находяща се в гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" 6а и е  публикуван на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес: .............................

Обществено обсъждане на проекта за изменение  на Общия устройствен план на община Брацигово, ще се проведе на:

1.         30.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово- ет.2

Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане - до 14.07.2021г. на адрес: Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А.

Изтегли:

ОУП кв.111

Текуща ситуация

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик