Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПРИЕХА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

14-06-2021

На 10.06.2021г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет - Брацигово се събра комисия, назначена със Заповед № РД-398/08.06.2021г. на Кмета на Община Брацигово на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.23, ал.1,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/ и изискванията на Раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Председател бе доц. д-р инж. Виктор Колчаков  - представител на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „ Никола Пушкаров" гр. София

 и членове:

1.инж. Анелия Методиева - Директор  Дирекция „Специализирана администрация" при  Община Брацигово;

2. инж. Димитър Апостолов - Главен експерт в Дирекция „ КОС" при  РИОСВ                        гр. Пазарджик;

3. Александър Иванов - Главен експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци" към дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите" при МОСВ;

4. инж. Надежда Аврамова -  Старши инспектор в РДНСК - гр.Пазарджик;

5. Георги Бабачев -  Главен директор на ГД „АР" при Областна дирекция „Земеделие" гр. Пазарджик ;

6. инж. Румяна Найденова - Главен  инспектор в отдел „ ПБПЗ" Д ОЗ  към  РЗИ гр.Пазарджик;

7. инж. Иван Делчев - Управител на „Делчев инженеринг" ЕООД - изпълнител на техническа рекултивация;

8. инж.Снежана Дойчева - Представител на СД Консулт" ООД гр. Смолян - строителен надзор;

9.    Станимира Маркова - Представител на „ Глен консулт" гр. София - авторски надзор;

10. инж. Вили Дашинова - Проектант;.                                        

11. Татяна Симонова - Главен експерт „ ЕЗСД" при Община Брацигово;

12. Антонио Колев - Инвеститорски контрол на обекта.

Комисията бе със задача: Да прегледа предоставените документи, да посети депото, да състави протокол за приемане на техническата рекултивация, съгласно Раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

След като се запозна с документацията и техническия проект, част: „Техническа рекултивация" за обект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"  и извърши оглед на място,

КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:

Етапът „Техническа рекултивация" от строежа на обект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"  отговаря на одобрения работен проект и разпоредбите на Наредба №26/20.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

На основание направените констатации и във връзка с чл.23, ал. 1, т.1 от ППЗОЗЗ,

Приема етап „Техническа рекултивация" за обект „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик"за изпълнен в съответствие с Наредба № 26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

 

инж. Анелия Методиева

ръководител проект

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик