Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обръщение на Кмета на обшината относно сметосъбирането

 

19-07-2021

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

В началото на 2020г. след проведена обществена поръчка бе сключен договор с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Брацигово" с фирма „АСТОН СЕРВИЗ" ООД.

В хода на изпълнението на този договор имаше някои затруднения от страна на Изпълнителя. С цел да не се създават неудобства за населението от страна на община Брацигово като Възложител бяха предприемани редица мерки спрямо Изпълнителя, които да гарантират качественото изпълнение на услугите.

Многократно от месечните отчети на „АСТОН СЕРВИЗ" ООД не бяха признавани и съответно заплащани дейности, който счетохме за некачествено изпълнени. Няколко пъти Изпълнителят бе предупреждаван писмено за пропуски при изпълнението.  

В началото на месец юли тази година ръководството на фирмата - изпълнител ни информира, че поради редица причини (независещи от Община Брацигово) от средата на месеца не е в състояние повече да изпълнява договорните си ангажименти, поради което беше поскано прекратяване на сключения договор.

След анализ на създалата се ситуация и съобразно законовите разпоредби бе взето решение гаранцията за изпълнение на договора, която е представена от Изпълнителя при неговото сключване да бъде задържана в полза на Община Брацигово. Същата е в размер на 19786.39 лева и е представена под формата на банкова гаранция.

С оглед спецификата на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и предвид значимостта им за местната общност не е допустимо да има прекъсване на предоставянето на тези услуги. Поради това бе използвана дадената в чл.79, ал.4 от ЗОП възможност да се проведе процедура за договаряне без предварително обявление. Този вид възлагане е със срок ограничен във времето и е до избор на изпълнител в следствие на проведена открита процедура по реда на ЗОП, като намира широко приложение сред други общини, попаднали в същата фактическа обстановка.

Към момента е в ход подготовка на документация за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, като във възможно най-кратък срок същата ще бъде проведена и ще бъде избран изпълнител.

Докато това стане факт  събирането и транспортирането на битови отпадъци в Община Брацигово е възложено на друга фирма, разполагаща с необходимите технически, кадрови и икономически ресурси, както и с опит при изпълнение на тези дейности.

Водещото при възлагането, което е временно до избор на изпълнител след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, но за не повече от седем месеца е възможността незабавно да се започне изпълнение на услугите. Ето защо се стигна до възлагане на дейностите чрез договаряне без предварително обявление.

Община Брацигово ще продължи да полага всички необходими грижи с цел да бъде обезпечено събирането и извозването на битовите отпадъци от територията на Общината.  

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА                                                                                            

КМЕТ НА  ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик