Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 01.09.2021г. община Брацигово стартира предоставяне на дейности по Проект „Патронажна грижа + в община Брацигово

 

14-09-2021

 

СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГА

 

На 01.09.2021г. община Брацигово стартира  предоставяне на дейности по Проект „Патронажна грижа + в община Брацигово", Договор №BG05M9OP001-6.002-0185-С01, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 282591,65лв., с основни дейности:

* Патронажна грижа;

* Превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно делегирана дейност.

Основни индикатори:

           * Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 57;

           * Участници, вкл.с увреждания в риск от заразяване с COVID-19 - 135.

Съфинансиране от страна на община Брацигово: 0,00лв.

Срок на реализиране на проекта: 14 месеца.

 

За изпълнение на заложените дейности по Проекта,  са назначи 14 човека на трудови договори, на 8-часов работен ден. Почасови грижи, в подкрепа на нуждаещите се ще изпълняват медицинска сестра, психолог  и социален работник.

Потребителите ще бъдат посещавани по график, определен от самите тях, с оглед на потребностите им.

 

           Патронажната грижа" в Община Брацигово обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция.

 

      Превенцията на COVID-19 в социалните услуги" се осъществи посредством извършване на следните дейности:

• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;

• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

• тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;

• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПОСТАВЕНО ПОД КАРАНТИНА ИЛИ Е В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ДА СЕ СНАБДЯВА С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ЛЕКАРСТВА, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ И СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ.0897435857!

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик