Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води

 

17-11-2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води

(съгласно чл.50, ал. 7, т.2  от Закона за водите)

 

На основание чл. 52, ал.3 от Закона за водите обявяваме  на заинтересованите лица, че „ПАВАС" ООД,  гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Индустриална" №11, с ЕИК 831766866 има следното инвестиционно намерение:

Водовземане на подземни води от Сондаж №2, от находище за минерална вода „Брацигово", за обект: „БАЛНЕО И СПА КОМПЛЕКС С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПИ 06207.503.328, БУЛ.„ОСВОБОДИТЕЛИ" №33, ГР.БРАЦИГОВО, ОБЩ.БРАЦИГОВО, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК, с възложител „ПАВАС" ООД

 

 

ОБЕКТ:

 

 

„БАЛНЕО И СПА КОМПЛЕКС С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПИ 06207.503.328,

БУЛ. „ОСВОБОДИТЕЛИ" №33, гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

 

Цел на заявеното водовземане

 

 

Водовземане за други цели (за отдих) 

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда водовземане

 

 

Находище на минерална вода "БРАЦИГОВО"

Системите или съоръженията, за водовземането

 

Сондаж №2

Местност,административно- териториална и териториална единица на мястото на водоползване

 

ЕКАТТЕ

 

ПИ 06207.503.328 по кадастрална карта на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик

 

06207

Заявено водно количество и понижение

 

Средноденонощен дебит - 0,18л/сек.

Годишно водно количество 5675,75м3/год

 

 

 

Възраженията  и предложения от заинтересовани лица   по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите   се приемат в рамките на законоустановения  14-дневен срок  от публичното обявяване на съобщението   в община Брацигово  на адрес: гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик