Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обръщение на Кмета на Община Брацигово във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на ФЕЦ в землището на град Брацигово.

 

03-05-2022

Уважаеми съграждани,

Във връзка с многобройните и разнообразни коментари относно предоставянето на общински имоти за производство на електрическа енергия от ВЕИ считам за необходимо да споделя следното:

В имотите, за които има инвестиционно намерение от две фирми не се намира вододайната зона на град Брацигово - каптаж „Света троица" . В единият имот - с идентификатор 06207.3.120 има резервоар за промишлена вода, който може да снабдява при необходимост завод „Скала Мрамор Риолит". През тях не минават и съоръжения на „Инфрастрой" ЕООД. Ако тези имоти бъдат отдадени, съгласно инвестиционните намерения, при промяната на ОУП и изработването на ПУП ще е необходимо съгласуване с множество институции.

От друга страна промишлените инсталации за производство на електрическа енергия попадат в обхвата на Приложение 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежат на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС - оценка на въздействие върху околната среда. В случай, че инвестиционните намерения се намират в защитена зона, е необходимо да се извърши и оценка за съвместимостта по реда на Закона за биологичното разнообразие. В случая и трите имота не попадат в защитена местност или защитена зона от екологичната мрежа.

Всички сме свидетели на непосилните цени на електроенергията в последните месеци. Наложи се да бъде въведен режим на уличното осветление в Община Брацигово. За една година за улично осветление в град Брацигово сме използвали около 100 МВ/ч електроенергия.

За 2021 година Община Брацигово е заплатила 199729 лв. за електроенергия за град Брацигово, село Розово, с. Жребичко. За останалите населени места сме заплатили 72208 лв. или  за една година електроенергията възлиза на 271937 лв.  за цялата Община Брацигово.

Близо една трета от количествата електроенергия, необходима за нуждите на Общината ще поемат двете фирми инвеститори. Превърнато в пари при настоящите цени, това са над 90 000 лева годишно, сума сравнително висока за възможностите на Община Брацигово. Ако е възможно да бъдат спестени тези средства, те ще бъдат вложени в някаква друга инвестиция за развитието на Общината.

При  проведени разговори с фирмите, които са представили инвестиционни намерения, беше договорено те да осигуряват общо 200 МВ/ч електроенергия на година безвъзмездно на Общината. Считам, че това не е без значение.

Пазарните оценки на отстъпеното право на строеж на трите имота от лицензиран оценител са 145 хиляди лева, като беше договорено  сумата, която ще заплатят инвеститорите да бъде двойно по-висока- 300 хиляди лева.

Считам, че интереса на гражданите на община Брацигово е максимално защитен и това, което сме успели да договорим с инвеститорите е изцяло в полза на населението на община Брацигово. Вярвам, че чрез съвместните усилия на администрация и инвеститори, ще може да направим решителна крачка към едно по-зелено бъдеще.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик