Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед №РД-262 от 23.05.2022г. във връзка с пожароопасния сезон

 

23-05-2022

З А П О В Е Д

№РД-262 от 23.05.2022год.

 

На основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА, Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, Закона за горите Глава шеста, раздел III „Защита на горските територии от пожари", чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.25 и чл.126 от Правилника за прилагане на закона за горите.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.      Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства при настъпването на восъчна зрялост на житните култури;

 

2.      Да се поставят предупредителни и забранителни табели покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата;

 

3.      Кметовете на кметства, на чиято територия има житни и царевични насъждения, да организират денонощно дежурство на телефонни постове в кметствата по време на жътвената кампания;

 

4.      Кметовете на кметства да създадат необходимата организация за своевременно и бързо реагиране при възникване на пожари, като поставят на видно място в кметствата номерата на собствените си мобилни телефони и телефоните на пожарната и дежурния към ОбщСС;

 

5.      Кметовете на кметства да осигурят подръчен инвентар /лопати,тупалки и др./ за гасене на пожари, да се осигурят и обозначат подстъпите към естествените и изкуствени водоизточници в населените места;

 

6.      Забранявам паленето на стърнища, извършването на огневи работи на разстояние най-малко 50 метра от узрелите жита;

 

7.      Да се създаде необходимата организация по населените места за своевременно установяване на виновните лица за допуснати палежи и при констатиране на нарушения на правилата и нормите на ПБ да се прилагат действащите законови административно наказателни мерки;

 

8.      Да се почистят от сухи треви, дървета, отпадъци и други горими материали канавките и сервитутните ивици покрай общинските пътища;

 

9.      Да се предприемат незабавни мерки за изпълнение на пожарозащитни ивици край гробищни паркове, сметища, жилищни и стопански постройки, граничещи с горски и полски фонд с ширина не по-малка от шест метра;

 

10.  Да се засили контрола в земеделските територии по спазване на изискванията на чл.8 ,ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;

 

11.  Съвместно с представители на ДГС и ДЛС да проведат инструктажи на пастирите с цел недопускане на пожари;

 

12.  Да се изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в горите - общинска собственост;

 

13.  Да се извърши необходимата организация за запознаване на населението със сигнала за оповестяване при възникване на пожар.

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се публикува на електронната страница на община Брацигово и да се разлепи на видни места в кметствата.

 

Контрол по Заповедта възлагам на инж. Мария Батаклиева-заместник кмет на община Брацигово.

 


Надежда Казакова

Кмет на община Брацигово

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик