Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

24-11-2022
На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план за имот с идентификатор 37705.61.42, м."Батала" по КККР на с.Козарско и за имот с идентификатор 37705.39.352, м."Оранжерии" по кадастрална карта на с.Козарско, общ.Брацигово. Общият устройствен план се изменя на основание чл. 134, ал. 1, т. 5  от ЗУТ по искане на „Хийт Пропърти" ООД  и „Монд Дивелъпмент" ЕООД. Проектите за изменение на ОУП могат да бъдат разгледани в сградата на община Брацигово - гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6а и са публикувани на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес:  https://www.bratsigovo.bg

Обществено обсъждане на проектите за изменение  на Общия устройствен план на община Брацигово, ще се проведе на:   

      29.11.2022г. от 10:00 часа в сградата на Младежки дом гр. Брацигово - ет.2

Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане - до 13.12.2022г. на адрес: Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А.

Изтегли:

Изменение на ОУП м.Бтала, с.Козарско

Изменение на ОУП м. Оранжерии с.Козарско

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик