Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за закупуване на дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-2024г. от временен склад на ТП на ДГС град Пещера

 

26-01-2023

Общинска администрация град Брацигово уведомява жителите на община Брацигово, че от 26.01.2023г. /четвъртък/ могат да се подават заявления за закупуване на дърва за огрев от временен склад на ТП на ДГС - Пещера. Всеки жител, желаещ да подаде заявление за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев може да подаде същото, както следва:

-          на фронт-офиса в сградата на община Брацигово;

-          в кметствата на населените места в община Брацигово.

 

    Заявленията се подават по постоянен адрес на заявителя. Всеки заявител може да заяви до 5 (пет) куб. м. дърва за огрев. Съгласно разпоредбите на чл. 71, ал. 9 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерски съвет от 2011г., в списъците се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той желае да закупи, съобразно допустимия обем.

Съгласно писмо с вх. № 63-03-6/18.01.2023г. от Директора на ДГС - Пещера, цената на един пространствен куб. м. от временен склад е:

-          иглолистни дърва - 51.84 лева с ДДС;

-          широколистни меки - 58.08 лева с ДДС;

-          широколистни твърди - 72.60 лева с ДДС.

 

   Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев от временен склад на ТП на ДГС - Пещера сами организират и за собствена сметка транспортирането на дървата за огрев.

     Предстои среща между ръководството на Община Брацигово и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дърва за огрев.

 

 

 

За повече информация:

Ангелина Калинова - младши експерт ЗГВ в общинска администрация град Брацигово, тел: 03552/20-65 /вътр.115/, 0897997767.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик