Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово приключи изпълнението на Договор BG05M9OP001-6.002-0185-С01, с който се ангажира да изпълнява „Патронажна грижа +” – Компонент 2“

 

02-03-2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Община Брацигово приключи изпълнението на Договор BG05M9OP001-6.002-0185-С01, с който се ангажира да изпълнява  „Патронажна грижа +" - Компонент 2". Финансирането на дейностите по проекта е осигурено  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

 

Постигнати резултати:

Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на 42 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Осигурена подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

За периода на изпълнение на договора се осъществяваха два типа дейности, разпределени в направления, които  посрещаха нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

- Направление I - дейност „Патронажна грижа". В рамките на Направление 1 се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга на 42бр. възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.).  Дейностите се предоставяха от специализиран екип -медицинска сестра, психолог, социален работник и работник доставка по домовете.

- Направление II - дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности".

          На заключително мероприятие, което се проведе на 01.03.2023г. г-жа Надежда Казакова - Кмет на община Брацигово и инж.Анелия Методиева - Ръководител на проекта отчетоха изпълнението на заложените дейности и благодариха на назначените лица, както и на екипа по управление на проекта за всеотдайността и безрезервността, с която полагаха грижи за възрастните хора и лицата от целевата група.

       Всички лица, работили по Проект BG05M9OP001-6.002-0185-С01получиха персонални благодарствени писма от Кмета на община Брацигово.

      Тъй като грижата в дома се изпълнява от 2020г. и потребителите непрекъснато се увеличават, патронажната грижа продължава с изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Брацигово", който ще се изпълнява от 06.03.2023г., за срок от 12 месеца.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик