Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово входира три проектни предложения.

 

05-06-2023

По данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, след огромен обществен интерес успешно  приключи кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I", финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България". Към крайната дата - 01 юни 2023 г., 152 общински администрации са подали общо 3068 проектни предложения. Тяхната обща стойност надхвърля няколко пъти разполагаемия бюджет. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 1 129 881 600 лв., а на получените проектни предложения е 3 972 426 084,04 лв.

След изтичането на крайния срок предстои оценяване и класиране на предложенията, като одобрените многофамилни жилищни сгради ще получат до 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Стартът на процедурата бе даден на 20 декември 2022 г., като възможност за кандидатстване получиха всички собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Община Брацигово входира три проектни предложения.

За 100% финансова помощ се състезават три многофамилни жилищни сгради в гр.Брацигово. Ако се получи искането финансиране в трите блока ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки: Топлоизолиране на външни стени, сутерени и тавани; Подмяна на старата дограма с нова от по-висок клас; Подмяна на съществуващите осветители  с енергоспестяващи; Изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации и изпълнение на съпътстващи дейности, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата, предписани като пакет от мерки с енергоспестяващ ефект.

Общинска администрация, съвместно със сдруженията на собствениците, в партньорство по настоящата процедура, извършиха необходимите дейности и подадоха проектните предложения в срок. Общата ни цел е да получим финансирането и успеем да извършим санирани на трите многофамилни жилищни сгради. С изпълнение на енергоспестяващите мерки ще се постигне по-добър облик на сградите, по-голям комфорт на живущите в тях, ще се понижи годишното потребление на първична невъзобновяема енергия и ще се намалят емисиите на парникови газове.

От 02.06.2023г. започва подготовката и подаването на документи по втория етап на подмярката за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II" вече е отворена за кандидатстване. Крайният срок за кандидатстване е 16 януари  2024 г., като средствата по процедурата са в размер на 282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80 на сто безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на Закона за управление на етажната собственост и проектирани преди 26 април 1999 г.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик