Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информация за състоянието на язовирите на територията на община Брацигово

 

16-02-2012
Във връзка с разпространената вчера /15.02.2012 г./ информация в средствата на масово осведомяване - за опасните язовири на територията на област Пазарджик, според която такива са трите намиращи се в община Брацигово - яз. „Чорбаново", яз. „Бурово блато" и яз. „Гачево блато", правим следното уточнение:
На 13.02.2012 г. язовирите преминаха обследване от комисия назначена със Заповед №16-147/10.02.2012 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В комисията бяха включени представителите на Предприятие „Язовири и каскади" от язовирен район „Чаира" - инж. Борислав Йорданов - ръководител, инж. Георги Манолчев - инж. ХЕС и ЗБР и представител на Община Брацигово.
Съгласно предоставените протоколи от обследването на трите язовира, състоянието им е както следва:
• яз. „Чорбаново":
o язовирна стена - в изправно техническо състояние;
o преливник - в изправно техническо състояние;
o основен изпускател - в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
За язовира е осигурено денонощно дежурство и в момента се осъществява изпускане на водни количества от основния изпускател.
• яз. „Бурово блато":
o язовирна стена - в изправно техническо състояние;
o преливник - няма;
o основен изпускател - в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
o водоподаването от водовземното съоръжение е преустановено до второ нареждане.
Осигурен е постоянен надзорник на ХТС.
• яз. „Гачево блато":
o язовирна стена - в изправно техническо състояние;
o преливник - няма;
o основен изпускател - в изправно техническо състояние;
o водния обем на язовира е сведен под 50% от пълния обем;
o водоподаването от водовземното съоръжение е преустановено до второ нареждане.
За язовира е осигурено денонощно дежурство.
Считаме, че на базата на тези резултати от проверката към момента няма опасност за населението и са предприети необходимите превантивни мерки за недопускане на инциденти и бедствия.

Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик